Số Thứ Tự Top Nhân Vật Điểm Chuyển Sinh
1 Ti¬uNh¸ 200510
2 194310
3 COUES 191155
4 MaiKhôi 173610
5 ÐÁThœ 168210
6 HÕo 154055
7 Black 148155
8 Bång 147050
9 BÕchTuyªt 128105
10 XvinFasX 124000